Meeste opname gevaarlijke stoffen in rook via ademhaling

  • Nederland
  • 14 juli 2017

In 2016 bleek uit de uitgebreide literatuurstudie door het kenniscentrum Arbeidsveiligheid van het IFV dat blootstelling aan rook mogelijk schadelijke gevolgen heeft voor de gezondheid. Omdat er nog veel onduidelijkheden waren en de studie niet gebaseerd was op de Nederlandse omstandigheden is nader onderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek bevestigen de waarde van de huidige maatregelen schoon werken bij de brandweer. Die zijn erop gericht om blootstelling aan gevaarlijke stoffen in rook en roet via de huid en ademhalingswegen zoveel mogelijk te voorkomen.

In deze deelstudie is een selectie gemaakt van de 32 meest voorkomende stoffen in rook en is het gevaar daarvan bepaald. De stoffen zijn vervolgens gecategoriseerd in gevaarsklassen zodat in één oogopslag duidelijk is hoe gevaarlijk de stoffen zijn bij eenmalige of herhaalde blootstelling via de verschillende opnameroutes: huid, ademhaling en spijsvertering. Bij de studie is gekeken naar de gevaren; echter dit zegt nog niets over welke gezondheidsrisico’s er worden gelopen. Het is duidelijk dat de ademhaling de belangrijkste opnameroute is voor veel van de stoffen bij een eenmalige blootstelling aan relatief hoge concentraties. Ook huidopname kan voor een beperkt aantal stoffen een reële opnameroute zijn en dat geldt met name bij herhaalde blootstelling. Blootstelling via het spijsverteringskanaal komt nauwelijks voor.

Maatregelen schoon werken

Het (deel)onderzoek heeft aangetoond dat de ademhalingsweg de belangrijkste opnameroute is voor gevaarlijke stoffen in rook. Dat betekent dat tijdens en na een incident goede ademhalingsbescherming noodzakelijk is. De ‘Handreiking Gebruik ademluchtmasker’ die eerder dit jaar verscheen, geeft duidelijk aan hoe je adembescherming dient te dragen voor een optimale bescherming. De huid als opnameroute kan echter niet worden uitgesloten. Nader onderzoek naar verandering van de barrièrefunctie van de huid als gevolg van het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen moet uitwijzen wat de werkelijke rol is van de huid als opnameroute voor gevaarlijke stoffen bij brandweerpersoneel. De huidige arbeidshygiënische maatregelen in het kader van preventie van beroepsgebonden aandoeningen zijn belangrijk. De resultaten van het onderzoek geven nu geen aanleiding om aanpassingen te doen in de ‘Handreiking Schoon werken bij brand’ die in 2016 is opgesteld.

Vervolgonderzoek

Betrouwbare data over de uitdamptijd van vervuilde kleding ontbreken op dit moment nog. Om secundaire blootstelling aan gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk uit te sluiten, wordt geadviseerd adequate beschermingsmiddelen te dragen bij het verpakken en reinigen van (ernstig) vervuilde kleding en andere beschermingsmiddelen. Data over de mate van vervuiling van kleding worden op dit moment verzameld, zodat een beter beeld ontstaat van de gevaren van vervuilde uitrukkleding en mogelijke risico’s voor het brandweerpersoneel.

Beide handreikingen en meer informatie over schoon werken lees je op de pagina’s Schoon werken en Veilig en gezond werken.

Veilig en gezond werken

Wil je meer weten over arbeidsveiligheid bij de brandweer? Kijk dan bij Veilig en gezond werken.

Flevoland-arbeidshygiene-3.jpg

Delen