LPG-tankstations: let op explosiegevaar

Strenge regels
LPG is brandbaar en explosief. Het gas is zwaarder dan lucht en verspreidt zich langzaam. Het kan dus lang blijven hangen. Bij een scheur in een leiding of opslagvat is het explosiegevaar daardoor zeer groot. Vanwege het explosiegevaar van LPG gelden voor LPG-tankstations strenge regels en brandveiligheidseisen. Bij de bouw van een LPG-station moet men voldoen aan de interne veiligheidsafstanden van het Besluit LPG-tankstations milieubeheer en de externe veiligheidsafstanden van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi).

Rol van de brandweer
De regionale brandweer/veiligheidsregio brengt op verzoek van de gemeente de risico’s van de bouw voor de omgeving in beeld en analyseert deze. Maar ook wordt gekeken naar de invloed van de aanwezigheid van buisleidingen met gevaarlijke stoffen of wegen waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Op basis hiervan kan de regionale brandweer/veiligheidsregio advies uitbrengen over de mogelijkheden voor brandveiligheidseisen, rampenbestrijding en zelfredzaamheid.

LPG-producten

LPG staat voor Liquified Petroleum Gas, oftewel vloeibaar gemaakte, gasvormige koolwaterstoffen. De bekendste LPG-gassen zijn propaan en butaan.

Delen