Proces

Volg het 'stroomschema'


De methode 'Geen nood bij brand!' (GNBB) kent een eigen 'stroomschema'. Het schema is gedurende de projectfase ontstaan en mag inmiddels worden omschreven als 'beproefd'. 

Hoewel de stappen grotendeels voor zichzelf spreken, vindt u op deze pagina een puntsgewijze toelichting.

Schermafbeelding 2017-01-04 om 11.59.36.png

0. Nulmeting

De nulmeting bepaalt de beginsituatie, zodat resultaten van inspanningen goed te meten zijn. Een nulmeting kan bestaan uit een reguliere controle door de brandweer; gericht op bouwkundige en installatietechnische brandveiligheidsvoorzieningen. Het kan ook een enquête onder medewerkers en bewoners van de zorgorganisatie zijn naar attitude, risicoperceptie en bewustwording ten aanzien van brandveiligheid.

1. Eerste gesprek 'Introductie'

In een eerste gesprek licht de brandweer de methode GNBB toe. GNBB richt zich niet alleen op de risico's in een zorgorganisatie, maar ook op de relevante regelgeving. De focus ligt op samenwerking en dialoog om gezamenlijk een hoger niveau van brandveiligheid te bereiken; en uiteindelijk een veiligheidscultuur in de zorgorganisatie waar brandveiligheid 'normaal' is. Hier zit wat de brandweer betreft ook het grote verschil met haar traditionele, toezichthoudende taakuitvoering.

2. Tweede gesprek 'Keuze voor GNBB'

De zorgorganisatie geeft aan of zij regelgericht of risicogericht te werk wil gaan. Brandweer en zorgorganisatie gaan vervolgens aan de slag. In samenspraak wordt het vervolg bepaalt. Idealiter kiest de zorgorganisatie ervoor om risicogericht te gaan werken aan brandveiligheid en om de samenwerking met de brandweer vast te leggen in een convenant. Maar het is ook mogelijk om ervoor te kiezen gelijk concreet aan de slag te gaan, bijv. door een veiligheidsexpeditie uit te voeren.

Convenant

Voor een werkbare samenwerking is het belangrijk een convenant op te stellen. Hierin leggen beide partijen (zorgorganisatie en brandweer) samen vast wat ze van elkaar verwachten. Een officieel convenant helpt om het proces te ontdoen van vrijblijvendheid.
Convenant.png

3. Veiligheidsexpeditie uitvoeren

Het houden van een veiligheidsexpeditie door de zorgorganisatie is een van de kernelementen in het hele proces. Tijdens een rondgang door de locatie worden alle relevante zaken rondom brandveiligheid bekeken, besproken en vastgelegd (foto's). Een medewerker van de brandweer begeleidt de veiligheidsexpeditie, maar het belangrijkst is de inbreng van medewerkers (onder meer van de facilitaire dienst en de zorg) én bewoners (of vertegenwoordigers van bewoners).

4. Beoordelen ontruimingsplan

Een van de bouwstenen voor een brandveilige zorglocatie is een adequaat ontruimingsplan. De brandweer beoordeelt het ontruimingsplan en geeft adviezen voor verbetering, zeker ten aanzien van de samenwerking met het optreden van de brandweer bij een incident.

5. Opstellen expeditieverslag

Alle bevindingen van de veiligheidsexpeditie worden, compleet met foto's, vastgelegd in een expeditieverslag. Dit expeditieverslag bevat een weergave van de veiligheidsexpeditie aangevuld met voorlichting, aanbevelingen en verbeterpunten.

6. Derde gesprek 'Terugkoppeling uitslag'

De brandweer verzorgt een terugkoppeling van de expeditie door middel van het bespreken van het expeditieverslag. Vervolgens maken brandweer en zorgorganisatie afspraken over de voortgang; mede ingegeven door het convenant. Aandachtspunt daarbij is dat de zorgorganisatie haar rol helder heeft / krijgt om de vervolgstappen in GNBB vorm te kunnen geven.
Brandkast.png

7. Doelgroepenmiddag

De doelgroepenmiddag is bedoeld voor medewerkers van een zorgorganisatie. Bij de brandweer kunnen zij kennismaken met het fenomeen ‘brand' en de gevaren van rook. Zij ervaren dit aan den lijve. Ook krijgen zij handelingsperspectieven mee. Dit alles om het risicobewustzijn te vergroten.

8. Ontruimingsoefeningen uitvoeren / inzet e-learning

Oefening baart kunst. Dat geldt ook voor het ontruimen van (een deel) van een zorglocatie. Het hebben van een ontruimingsplan is een voorwaarde voor een adequate ontruiming, maar er is meer nodig. Dat is: oefenen, oefenen en nog eens oefenen. De opzet, inhoud en de eigen rol van een medewerker kan ook met inzet van e-learning (kijk hier voor een voorbeeld) eigen worden gemaakt. Uiteraard is dat alleen theorie; de praktijk wordt geleerd door het oefenen.

Oefening baart kunst, en dat geldt ook voor het ontruimen van een zorglocatie.

9. Table top / + Personeel / + Cliënten

Oefenen van ontruimen kan op verschillende manieren, waarbij het scenario steeds realistischer wordt. Zo kan het rondom een tafel worden gesimuleerd met een plattegrond van de locatie. Maar het kan ook 'live' met alleen (een deel van) het personeel of cliënten / bewoners. Ook kan de brandweer deelnemen aan een oefening, zodat communicatie over en weer wordt geoefend en de wederzijdse verwachtingen duidelijk worden.

Verslagen oefeningen

Uiteraard worden verslagen van de oefeningen gemaakt. Hiermee kunnen verbeterpunten uit de evaluatie worden vastgehouden en opgevolgd. Het is ook een manier om de mensen te informeren die geen deel hebben genomen aan de oefening.

10. Inzet e-learning /VIM

Teneinde brandveiligheid te laten landen op de werkvloer en er een ‘normaal' onderdeel in het dag-dagelijkse werkproces van te maken, kunnen tools als e-learning en het VIM worden ingezet. Hieruit blijkt dat brandveiligheid een continue proces is, want zoals bij vele andere zaken in het werkproces is brandveiligheid nooit ‘klaar'.

11. Communicatie

Om brandveiligheid te laten landen op de werkvloer en er een ‘normaal' onderdeel in het dagelijkse werkproces van te maken, is communicatie onmisbaar. De werkvloer bestaat natuurlijk uit de medewerkers, maar ook de cliënten / bewoners en hun familie. Samen kunnen zij namelijk de locatie brandveilig maken... of brandonveilig.

12. Vierde gesprek 'Terugkoppeling oefeningen / aanzet masterplan'

De zorgorganisatie verzorgt een terugkoppeling van de ontruimingsoefeningen door middel van het bespreken van de verslagen van de oefeningen. Vervolgens worden afspraken gemaakt over de voortgang. Dit is tevens een aanzet voor het opstellen van het masterplan brandveiligheid.

13. Opstellen Masterplan Brandveiligheid (MPB)

Uiteindelijk resulteren de inspanningen in het opstellen van een Masterplan Brandveiligheid door het management van de zorgorganisatie. Hierin worden risico's en brandveiligheidsconcepten helder omschreven en alle afspraken vastgelegd. Met name de onderlinge samenhang van maatregelen is van belang. Uiteraard kan de brandweer hierin adviseren.
Plan brand.png

Masterplan Brandveiligheid 

Het Masterplan Brandveiligheid kan gezien worden als een samenvatting van alle eisen uit de regelgeving en verordeningen voor het specifieke gebruik en de specifieke bewoners binnen een zorgorganisatie gelden. Het MPB neemt niet de plaats in van geldende wettelijke eisen en/of certificaten. Het is een handleiding voor de zorgorganisatie van de afspraken die zijn gemaakt om tot een zo goed mogelijk brandveiligheidsniveau te komen.

14. Vijfde gesprek 'Auditsystematiek / VMS aanvullen met GNBB'

Het einde van een arbeidsintensief traject is in zicht. Alleen moet op bestuurlijk niveau de brandveiligheid nog worden geborgd. De beste aanpak hiervoor is brandveiligheid onderbrengen in een werkend veiligheidszorgsysteem. Periodieke nazorg in de vorm van in gesprek blijven en alert zijn op verbeteringen, is van belang.

15. Audits / VMS aanvullen met GNBB

In de audit of het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) dat bij de zorgorganisatie in gebruik is voor allerlei andere onderwerpen heeft of krijgt brandveiligheid ook een structurele plaats. Mochten onderwerpen uit GNBB hierin nog geen plaats hebben dan worden deze in de audits / het VMS verwerkt.

16. Eindmeting

Met een eindmeting kunnen de resultaten van alle inspanningen in beeld worden gebracht. Deze meting kan gericht zijn op de verbetering van ‘harde' bouwkundige en installatietechnische brandveiligheidsvoorzieningen. Bij voorkeur strekt het zich ook uit tot attitude, risicoperceptie en bewustwordingten aanzien van brandveiligheid bij medewerkers en bewoners van de zorgorganisatie. Immers dit is de basis die staat voor een brandveilige zorglocatie.

17. Eindgesprek

Het complete proces van het begin tot het eind duurt ongeveer anderhalf jaar. Een evaluatie na afloop kan voor beide partijen interessant en nuttig zijn. En uiteraard is het daarmee niet af. De aandacht voor brandveiligheid is continue proces en maakt onderdeel uit van een werkend veiligheidvolgsysteem.
Brandweer oefening.png

Werkend veiligheidvolgsysteem

Na afronding van het gezamenlijke traject van GNBB is brandveiligheid niet af. De aandacht voor brandveiligheid is continue proces. Het maakt onderdeel uit van een werkend veiligheidvolgsysteem en krijgt altijd aandacht binnen een zorgorganisatie met een gezonde veiligheidscultuur.

Stel je vraag

Niet kunnen vinden wat je zocht? Neem contact met ons op en stel je vraag met dit formulier. Selecteer op de kaart je waar je je bevindt of voor welke regio de vraag bestemd is.

Delen