Vraag en antwoord

De brandweer krijgt regelmatig vragen over brandmeldinstallaties. Wat zijn de regels? Wie is waar verantwoordelijk voor? Hoe moet ik handelen als het alarm gaat? Wat moet ik doen bij een onbedoelde melding?

De meest gestelde vragen over brandmeldinstallaties vind je hier.

Melders en meldingen

In welke regelgeving zijn onbedoelde brandmeldingen beschreven?

Het Bouwbesluit 2012 bevat voorschriften in welke gebouwen een brandmeldinstallaties aanwezig moet zijn. De technische eisen voor brandmeldinstallaties zijn beschreven in de norm NEN2535. In deze norm is een onderdeel opgenomen over het maximaal aantal onbedoelde brandmeldingen.

Bij wie kan ik terecht voor informatie over onbedoelde meldingen?

Raadpleeg altijd eerst jouw eigen ‘opgeleide persoon brandmeldinstallaties'. Wanneer je meer expertise nodig hebt, neem je contact op met jouw branddetectiebedrijf, installateur of een brandveiligheidsadviseur. Je kunt ook contact opnemen met de brandweer. Vraag dan naar de afdeling risicobeheersing.

Hoe kan ik onbedoelde meldingen voorkomen?
 • Meldingen veroorzaakt door werkzaamheden: Neemt organisatorische maatregelen, zoals het invoeren van werkinstructies en vergunningen bij werkzaamheden door aannemers.
 • Meldingen veroorzaakt door bakken, braden of stoomvorming: Bekijk of er mogelijkheden zijn om de capaciteit van de afzuiging van de luchtbehandelingsinstallaties te verhogen of plaats een rand (een ‘dampscherm') tegen het plafond die rook of stoom tegenhoud. Plaats de rookmelder verder van de bron of vervang een optische melder door een ander type melder, zoals thermische-, multicriteria- of intelligente melder.
 • Meldingen veroorzaakt door hands: Verplaats de handbrandmelder of plaats kapjes over de handbrandmelder. Ook kan een handbrandmelder worden vervangen door een sleutelbediende handbrandmelder, indien er een groot risico aanwezig is op het moedwillig activeren van de handbrandmelder.

Neem in alle gevallen contact op met een branddetectiebedijf, installateur of adviseur om te bepalen of de maatregelen nog voldoen aan de regelgeving.

Wat kan ik doen als er een onbedoelde melding is geweest?

Kijk naar de oorzaak van de onbedoelde brandmelding. Ga na welke organisatorische oplossing mogelijk is om dergelijke meldingen in de toekomst te vermijden. Je kunt ook in overleg met het branddetectiebedrijf bespreken welke installatietechnische oplossing voorhanden is. Leg altijd in het logboek vast welke maatregelen je getroffen hebt, zodat je kunt monitoren of de acties daadwerkelijk het beoogde effect hebben gehad.

Mag ik de optische melder vervangen voor een thermische-, multicriteria of intelligente melder?
Overleg altijd met het branddetectiebedrijf, installateur of adviseur wat de mogelijkheden zijn in jouw specifieke situatie.
Wat is een intelligente melder?
Onder een intelligente melder kan een multi-sensormelder verstaan worden met minimaal 3 detectiesensoren (bijv. 2 optische, 1 thermische en/of 1 CO-sensor). De melder is in staat een echte brand te onderscheiden van verschijnselen die leiden tot een onbedoelde brandmelding. Is deze melder dan minder gevoelig? De term 'gevoeligheid' is niet correct. De geavanceerde technologie van een intelligente melder is afgestemd op het ruimtegebruik en de te verwachten storingsinvloeden en is niet uit te drukken in termen van meer- of minder gevoelig. Elk type melder dient te voldoen aan de NEN-EN54-reeks, zo ook de intelligente melder.
Ik wil veranderingen aanbrengen aan de brandmeldinstallatie. Hoe kan ik dit doen?

Bij veranderingen aan de installatie, is contact met jouw branddetectiebedrijf of installateur vereist. Laat hen een voorstel maken over de aanpassingen, met daarbij een uitleg waarom die aanpassingen noodzakelijk zijn om de ongewenste meldingen te vermijden. Wanneer u het eens bent met de voorgestelde aanpassingen, laat deze dan vastleggen in het Programma van Eisen of het Uitgangspuntendocument van de brandmeldinstallatie. Daarna kunt u de wijzigingen (laten) doorvoeren

De installatie geeft steeds onbedoelde meldingen, zonder duidelijke oorzaak. Wat kan ik doen?

Neem contact op met jouw branddetectiebedrijf, installateur of adviseur. Wanneer de installatie steeds onbedoelde meldingen geeft zonder duidelijke oorzaak, is het belangrijk om consequent in het logboek te noteren welke automatische- of handbrandmelder in alarm is gekomen en welke omstandigheden daar heersten ten tijde van de melding. Misschien kun je hier zelf een patroon in ontdekken en conclusies trekken. Dankzij een goed logboek, kan het branddetectiebedrijf wellicht sneller het probleem opsporen.

In het pand wordt gerookt, maar daardoor wordt steeds een brandmelding veroorzaakt. Hoe kan ik dat voorkomen?

Zorg dat er een goede afzuiging is in de rookruimte. Plaats in de rookruimte geen optische melders. Informeer bij het installatie- c.q. branddetectiebedrijf welke type melder het beste in de rookruimte geplaatst kan worden. Een andere optie is de rookruimte te verplaatsen naar een locatie in het gebouw waar geen brandmelding kan ontstaan.

Ik wil gaan bakken, braden, fonduen of gourmetten: wat moet ik doen om onbedoelde brandmeldingen te voorkomen?

Als deze activiteiten normaal zijn binnen jouw instelling/bedrijf moeten deze kunnen worden uitgevoerd zonder dat dit leidt tot brandmeldingen. Zo niet, neem dan contact op met de beheerder van de brandmeldinstallatie. Beoordeel samen welke maatregelen er genomen dienen te worden om brandmeldingen te voorkomen. Indien er aanpassingen plaats vinden aan de installatie, zoals het buitenbedrijf stellen van een automatische melder of het niet doormelden van de brandmelding, dien je met de interne (BHV) organisatie te overleggen.

Telkens als ik ... dan ontstaat er een brandmelding wat moet ik doen?

Dit kan komen doordat:

 • de melder te snel reageert op uw activiteiten;
 • de melder te dicht bij uw activiteiten is gesitueerd;
 • uw activiteit zo erg op brand lijkt (bakken, braden, gourmetten, behang afstomen, enz.) dat een automatische (rook)melder wel moet reageren.

Als deze activiteiten vaker voorkomen, neem contact op met de technische beheerder van uw bedrijf of het branddetectiebedrijf en laat de brandmeldinstallatie aanpassen dat er geen brandmeldingen ontstaan door de activiteit.

Ook kunnen de omstandigheden rond uw activiteit zo worden aangepast dat de brandmelding niet meer ontstaat (goede automatisch ingeschakelde afzuiging boven een kooktoestel).

Wat gebeurt er met het openbaar meldsysteem (OMS)?

De brandweer neemt afscheid van OMS in de loop van de komende jaren. Het systeem is verouderd. In plaats daarvan komt er een openbaar ontvangststation. De gebruiker mag zelf een aanbieder kiezen die de automatische melding over internet (MoIP) kan aanbieden aan de meldkamer. Via het ontvangststation kan de aanbieder alle gegevens doorgeven die van belang zijn voor de brandweer: exacte plaats, toedracht en actuele gegevens. Vraag uw brandbeveiligingsbedrijf of aanbieder naar de mogelijkheden.

Waarom alarmeren jullie niet onmiddellijk als er een handbrandmelder wordt ingedrukt?

Als er een handbrandmelder wordt ingedrukt NADAT er een rookmelder is geactiveerd, dan wordt dat door de meldkamer gezien als verificatie van de melding. De brandweer wordt onmiddellijk gealarmeerd. Als alleen de handbrandmelder wordt geactiveerd doen we dat niet. In de praktijk blijkt namelijk dat de handbrandmelder net zo onbetrouwbaar is als de automatische melder. De handbrandmelder wordt vaak onbedoeld geactiveerd. Per vergissing door aanstoten, uit baldadigheid of omdat er bijvoorbeeld water in de melder is gelopen.

Certificatie

Wat voor soort certificaat eist de overheid van mij?

De overheid eist een inspectiecertificaat op basis van het Inspectieschema Brandbeveiliging van het Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid (het CCV).

Een inspectiecertificaat is een certificaat dat wordt geëist vanuit het Bouwbesluit 2012. Het certificaat is een verklaring dat de kwaliteit van een brandmeldinstallatie voldoet en borgt de samenhang tussen de bouwkundige, installatietechnische en organisatorische elementen in het gebouw.

Wat houdt certificering van een brandmeldinstallatie (BMI) in?

Het doel van certificatie is het aantonen en borgen van de kwaliteit van een brandmeldinstallatie.

Wie geeft inspectiecertificaten uit?

Inspectiecertificaten worden afgegeven door onafhankelijke en erkende inspectie-instellingen. Het CCV beheert de certificatieregeling. Kijk op de website van het CCV voor meer informatie.

Hoe lang is mijn inspectiecertificaat geldig?

Indien de brandmeldinstallatie een verplichte directe doormelding heeft naar de Regionale Alarm Centrale (RAC) van de brandweer is het inspectiecertificaat 1 jaar geldig. Zonder deze doormelding is de geldigheidsduur van het inspectiecertificaat 3 jaar.

Hoe weet ik of een brandmeldinstallatie goed is?

Om zeker te zijn van de kwaliteit van de brandmeldinstallatie, moet deze voldoen aan de norm NEN 2535. Van sommige brandmeldinstallaties wordt verwacht dat deze door een onafhankelijke instelling wordt geïnspecteerd. Dit gebeurt op basis van het CCV ‘Inspectieschema Brandmeldinstallaties’ en alleen als het Bouwbesluit dit voor het bouwwerk verplicht stelt. Nadat een installatie is gecertificeerd dient dit certificaat periodiek (vaak elk jaar) verlengd te worden. Meer informatie over certificatieschema's vind je bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Wie doet wat?

Wat doet een branddetectie- of installatiebedrijf?

Een branddetectie- of installatiebedrijf

 • schrijft het Programma van Eisen (PvE);
 • is verantwoordelijk voor het ontwerp van de installatie;
 • legt de installatie aan;
 • overhandigt bij de oplevering van de installatie een logboek en een gedegen onderhoudsvoorschrift aan de opdrachtgever;
 • voert werkzaamheden uit aan de brandmeldinstallatie;
 • voert het onderhoud, uit dat niet door de gebruiker/eigenaar van het gebouw mag worden uitgevoerd.
Wat doet een adviseur?

Een op het gebied van brandmeldinstallaties gespecialiseerd adviseur kan de opdrachtgever, eigenaar en/of gebruiker met raad en daad bijstaan over het ontwerpen, aanleggen en gebruiken van brandmeldinstallaties. Zij kunnen de brandmeldinstallatie en het gebruik van het gebouw optimaal op elkaar afstemmen, door slim gebruik te maken van de producten die op de markt leverbaar zijn. Een adviseur kan ook offertes, Programma van Eisen (PvE)'s en het ontwerp van de installatie voor de eigenaar/gebruiker van het gebouw beoordelen.

Wat doet een inspectie-instelling?

De inspectie-instelling toetst de installatie aan de gebouw specifieke uitgangspunten van de regelgeving. Deze zijn beschreven in het Programma van Eisen (PvE) of Uitgangspuntendocument (UPD). De inspectie-instelling geeft een oordeel over de installatie. Bij een positief oordeel geeft de inspectie-instelling een inspectiecertificaat af voor de installatie.

Wat doet de brandweer?

Bij een geëiste brandmeldinstallatie en als de brandmeldinstallatie automatisch doormeldt naar de brandweer, geeft de brandweer advies op het Programma van Eisen (PvE) of Uitgangspuntendocument (UPD).
De brandweer controleert bij de oplevering van het gebouw of alle zaken die voor de brandweerinzet van belang zijn aanwezig zijn en goed werken. Denk daarbij aan de toetreding voor de brandweer, de flitser bij de brandweeringang, de brandweersleutelkluis, het brandweerpaneel, enz.
Wanneer het gebouw in gebruik is kan de brandweer periodiek controleren of de brandveiligheidsvoorzieningen nog in orde zijn. De brandweer geeft adviezen als het gaat om het terugdringen van onechte en ongewenste meldingen.

Wat te doen als...

Wat moet ik doen wanneer de brandmeldinstallatie alarm geeft?

Accepteer het alarm op de brandmeldinstallatie (druk op: zoemer uit). Controleer in de ruimte waar de automatische (rook)melder in alarm is gekomen wat er aan de hand is. Neem direct telefonisch contact op met de brandweer. Handel conform het calamiteitenplan.

Wie moet ik nog meer bellen, als er echt brand is?

Handel volgens de afspraken binnen het bedrijf/instelling conform het calamiteitenplan.

Wat moet ik doen als ik alleen rook zie?

Sla een handbrandmelder in, neem direct contact op met de brandweer (conform de alarmeringsprocedure) en geef door wat je hebt gezien. Handel volgens het calamiteitenplan.

Wat moet ik doen als ik zie dat er niets aan de hand is?

Neem zo snel mogelijk contact op met de brandweer. De brandweer beoordeelt of een brandweerauto doorrijdt naar jouw adres (maar niet meer met zwaailicht en sirene).

Ik heb de brandmeldinstallatie gereset, maar dezelfde melder komt steeds in alarm terwijl er niets aan de hand is, wat moet ik doen?

Neem contact op met de beheerder van de brandmeldinstallatie of opgeleid persoon.

Wanneer mag ik de brandmeldinstallatie resetten?

Bij een doormelding en de brandweer komt ter plaatse: na toestemming van de brandweer.
Zonder doormelding of de brandweer komt bij een doormelding niet ter plaatse: conform de geldende afspraken in het bedrijf of instelling.

Wat moet ik doen als de brandweer aankomt en er is niets aan de hand?

Vang de brandweer op, leid hen naar de plek van de melding en vertel wat de omstandigheden waren toen de loze brandmelding ontstond.

Delen