Risico’s verkleind met besluit externe veiligheid inrichtingen

De brandweer blust niet alleen branden. De brandweer geeft ook advies over brandpreventie, bijvoorbeeld als het gaat om het gebruik, vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen. Dit neemt risico’s met zich mee voor personen die zich rond een bedrijfsterrein begeven. Hoewel de kans op een ongeval met gevaarlijke stoffen klein is, kunnen de gevaren voor de leefomgeving groot zijn.

De brandweer adviseert, informeert en beïnvloedt

Het rijk, provincies en gemeenten zijn bij het nemen van ruimtelijke besluiten verplicht rekening te houden met de risico’s voor de omgeving. De brandweer adviseert, informeert en beïnvloedt namens de Veiligheidsregio op het gebied van het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen. De adviestaak van de regionale brandweer en/de veiligheidsregio is wettelijk vastgelegd.

Risico's voor de omgeving

‘Het rijk, provincies en gemeenten zijn bij het nemen van ruimtelijke besluiten verplicht rekening te houden met de risico’s voor de omgeving.’

Adviesfunctie brandweer

Een wettelijke taak van de brandweer is het geven van advies over externe veiligheid (gevaren en risico’s die samenhangen met het gebruik, het vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen) in ruimtelijke processen en processen van vergunningsverlening. Een bedrijf dat werkt met gevaarlijke stoffen heeft een omgevingsvergunning nodig. De brandweer adviseert hierop met onder andere als doel om de leefomgeving te beschermen. Hierbij maakt de brandweer een inschatting of de belangen op dit gebied voldoende worden beschermd. Dat doet de brandweer dus ook!

Bevi, Bevt en Bevb

In diverse besluiten, zoals Bevi, Bevt en Bevb zijn normen vastgelegd waaraan het bevoegde gezag een omgevingsvergunning gaat toetsen. Bijvoorbeeld de kans op doden bij een calamiteit. Maar ook dat het bestuur van de veiligheidsregio in de gelegenheid moet worden gesteld om advies uit te brengen over de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp. Daarbij horen ook de mogelijkheden voor personen om zichzelf in veiligheid te brengen.

De brandweer blust niet alleen branden, maar geeft ook advies over brandpreventie, bijvoorbeeld als het gaat om het gebruik, vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen.

Delen