Primeur bij aanbesteding adembescherming

  • 's-Hertogenbosch
  • 17 februari 2021

Brandweer Brabant Noord gaat de gehele set van adembescherming aanbesteden. Alle communicatie over de aanbesteding loopt via TenderNed totdat de aanbesteding is afgerond.

Het programma van eisen is mede tot stand gekomen door een uitgebreide marktconsultatie. Daarbij is gesproken met alle leveranciers die in Nederland spin- of beugelmaskers kunnen leveren, ook al kiest BBN voor beugelmasker.

Daarnaast zijn de betreffende NEN normen artikel voor artikel doorgenomen voor een compleet en toch zeer compact technisch programma van eisen.

De aanbesteding heeft een aantal nieuwe aspecten ten opzichte van eerdere aanbestedingen voor adembescherming in Nederland:

1. Alle onderdelen als één combinatie

Omdat het gelaatsstuk aan de helm bevestigd is, vormen deze samen een geheel. BBN maakt de leverancier verantwoordelijk voor het gehele samenstel en vraagt een certificaat op basis van de DIN 58610. Ook de cilinder maakt onderdeel uit van de aanbesteding. Om de cilinder te sparen wordt een cilinderhoes toegepast. Op advies van IFV en TNO wordt de helm geel.

2. Duurzaamheid

De meest duurzame manier van gebruiken is . . . . lang met je spulletjes doen! BBN gaat er van uit de draagtoestellen, gelaatsstukken en cilinders 20 jaar meekunnen. Er wordt een contract van 10 jaar uitgevraagd met aan het einde een evaluatie. Als de evaluatie positief uitpakt en de leverancier een passend aanbod doet, mag de leverancier nieuwe helmen leveren, de draagtoestellen reviseren en nogmaals 10 jaar de materialen en opleidingen voor onderhoud aanbieden.

3. Kwaliteit wordt beloond

Elke aanbesteding kent risico’s. Hoe lang gaan de spullen mee, zijn de kosten voor onderhoud en beheer zoals geraamd? Het is lastig om deze aspecten van te voren goed vast te leggen en het is slecht voor de relatie tussen afnemer en leverancier om sancties uit te delen. In plaats daarvan gaat BBN de kwaliteit gedurende de looptijd van het contract op een aantal momenten evalueren. Per positieve evaluatie kan een beloning gegeven worden.

4. Risico – inventarisatie & evaluatie

Tenslotte is er nog innovatief aspect dat niet zozeer onderdeel is van de aanbesteding, maar wel bij de uitrol van de nieuwe adembescherming zal worden toegepast.

Bij de marktconsultatie zijn risico’s van gebruik van adembescherming geëvalueerd, BBN is daarbij tot een waardevol inzicht gekomen op basis van onderstaande risico – matrix.

 

Defect is duidelijk en direct merkbaar

Defect is niet direct merkbaar

Dat geeft overlast

A

B

Er is kans op dodelijke afloop

C

D

Categorie A en B. Het risico is overlast, al dan niet duidelijk merkbaar. Bijvoorbeeld: er is een kleine lekkage. De manschap kan minder lang ingezet worden. Maatregel: controle op lekdichtheid in de ademlucht werkplaats.

Categorie C. Er is een risico op dodelijke afloop, maar het defect is onmiddellijk merkbaar. Bijvoorbeeld een sterke lekkage direct na het openen van de fles. Maatregel: de manschap gebruikt het toestel niet, maar wisselt het om voor een functionerend toestel.

Categorie D is de sluipmoordenaar: het defect wordt niet opgemerkt maar het heeft wel een dodelijke afloop. Denk daarbij aan het losschieten van de longautomaat of de beugel van het masker aan de helm. Maatregel: manschappen controleren de deugdelijke bevestiging van longautomaat en beugels voor het naar binnen gaan.

Conclusie:

  • Er is meer aandacht nodig voor het controleren vóór de inzet van deugdelijke bevestiging van longautomaat en beugels. Dit is makkelijk aan te leren en de bevelvoerder kan er op toezien dat het wordt uitgevoerd.
  • Controle op klein lek door de gebruiker geeft niet veel veiligheidswinst. Het is bovendien een tijdrovende handeling en moeilijker aan te leren. Omdat het buiten het zicht van de bevelvoerder plaatsvindt is het ook lastig om er op toe te zien.

Bij de uitrol zullen de gebruikers getraind worden op het controleren van de deugdelijke bevestiging van longautomaat en beugels vóór inzet. Daarnaast controleert de gebruiker na het wisselen van de fles of er geen grote lekkage is. Een controle op kleine lekkage (met de stopwatch of een lekdichtheid-assistent) is niet noodzakelijk.

In de werkplaats vindt natuurlijk wél de lekdichtheidstest plaats. De gebruiker moet er op kunnen vertrouwen dat de materialen direct gereed zijn voor gebruik.

Delen