Tarief OMS

Bijdrage aan het Openbaar Meldsysteem per abonnee  

Tarief voor één doormeldeenheid met maximaal zeven criteria (3 brandweeringangen). Actuele en volledige gegevens in de aansluitvoorwaarden bij jouw eigen account.

Opbouw bijdrage Openbaar Meldsysteem in 2019 (Tarieven worden elk jaar geïndexeerd).

Vaste jaarlijkse bijdrage:   € 986,76
Bijdrage per melding:        €  41,37

Als je op OMS bent aangesloten, maar je doet geen meldingen via OMS, dan blijft de bijdrage beperkt tot de vaste jaarlijkse bijdrage. Je kunt jouw bijdrage beheersen door loze meldingen te voorkomen.

Extra functies

Op de doormeldeenheid kunnen extra criteria worden aangebracht. De doormeldeenheid kan ook gebruikt worden voor het verzenden van pagerberichten naar de meldkamer met het ESPA protocol. Voor deze extra functies geldt een aanvullende jaarlijkse bijdrage. 

Waarom een bijdrage?

Brandweer Brabant-Noord heeft het in stand houden van het openbaar meldsysteem (OMS) uitbesteed aan de firma Siemens Nederland b.v. (na het doorlopen van een aanbesteding in 2012). Het in stand houden van OMS brengt kosten met zich mee voor de aanbieder van OMS en Brandweer Brabant-Noord. Deze kosten worden niet uit publieke middelen gedekt, maar verdeeld over de gebruikers van OMS, zij zijn namelijk degenen die profijt hebben van OMS.

Bijdragen naar gebruik

De bijdrage aan OMS is opgebouwd uit een vaste en een variabele component. Hierdoor gaan grote gebruikers meer bijdragen aan het in stand houden van OMS. De variabele component wordt berekend aan de hand van het gebruik van OMS. Elke melding die bij de meldkamer binnenkomt als een "melding van brand" wordt meegerekend. Als de melding gebaseerd is op een misverstand (of misbruik) telt deze ook mee. Aangekondigde testmeldingen tellen niet mee.

Kosten zelf beheersen

Een analyse van de OMS-meldingen leert dat minder dan 10% te maken heeft met een dreigende situatie. Er kan dus flink bespaard worden op het gebruik van OMS door deze nodeloze meldingen te voorkomen. Bij jouw brandmeldinstallatie hoort een logboek waarin alle meldingen moeten worden genoteerd. Je kunt jouw eigen situatie analyseren door dit logboek te raadplegen.   

Meer informatie lees je in de folder 'Brandmeldinstallaties en nodeloze brandmeldingen'.

Jouw branddetectiebedrijf kan je adviseren hoe je nodeloze OMS meldingen kunt terugdringen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om de interne melding van jouw brandmeldinstallatie eerst zelf te verifiëren voordat deze leidt tot een externe melding (via OMS) naar de meldkamer. Om deze verificatie mogelijk te maken kan er een 'vertraging van doormelding' worden ingesteld in de brandmeldinstallatie. Afdeling Risicobeheersing kan je hierover adviseren; risicobeheersing@brwbn.nl.

Geen kosten voor brandweerzorg

Het optreden van de brandweer bij brand of een andere calamiteiten wordt ook wel brandweerzorg genoemd. Brandweerzorg wordt gefinancierd uit publieke middelen. De OMS abonnee betaalt dus niet voor de brandweerzorg bij een OMS-melding.

Kosten die volgen uit misbruik

Als de brandweer wordt gealarmeerd als gevolg van misbruik, storing, foutief ontwerp of foutief gebruik van een brandmeldinstallatie dan is er géén sprake van brandweerzorg. Als de brandweer onterecht uitrukt is er bovendien sprake van misbruik van openbare dienstverlening. Kosten die daaruit voortvloeien kunnen door de brandweer in rekening gebracht worden. Bovendien kan de gemeente handhavend optreden als de kwaliteit van de brandmeldinstallatie onvoldoende is.

Dit staat los van de overeenkomst die je met de aanbieder hebt. Voordat er kosten voor misbruik in rekening worden gebracht zal de brandweer of de gemeente met jou in gesprek gaan over het misbruik.

Delen