Landelijk Expertisecentrum Omgevingsveiligheid

Veranderende wetgeving

Binnen enkele jaren treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. De nieuwe Omgevingswet beoogt een verregaande vereenvoudiging van de regels op het gebied van water, lucht, bodem, natuur, infrastructuur, gebouwen en cultureel erfgoed. Daarmee zal het voor burgers en bedrijven eenvoudiger worden om een vergunning te krijgen. Mede omdat ze hun aanvraag bij één loket kunnen doen.

Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop de veiligheidsregio adviseert. Bijvoorbeeld over ruimtelijke ontwikkelingen waarbij gevaarlijke stoffen een gevaar vormen en in de advisering op milieuvergunningen. De veiligheidsregio's in Nederland bereiden zich voor op de komende veranderingen. Hiervoor is door het Rijk subsidie beschikbaar gesteld tot eind 2018: de Impuls Omgevingsveiligheid.

Bundeling expertise Brandweer Nederland

De veranderende wetgeving vraagt van de veiligheidsregio's een andere, meer proactieve rol. Eenduidige en deskundige advisering is essentieel om burgers een veilige leef- en werkomgeving te bieden. Dit kunnen de veiligheidsregio's alleen realiseren door de krachten te bundelen en kennis te delen. Het expertisecentrum heeft hierin een faciliterende taak. Ze onderhoudt contacten met onze partners, anticipeert op ontwikkelingen in het vakgebied en heeft een sturende rol bij het opstellen van nieuwe standaards. Daarnaast zal het LEC OV bijdragen aan een krachtige en duidelijk identiteit van Brandweer Nederland op het gebied van omgevingsveiligheid.

Vanuit de landelijke Vakgroep Omgevingsveiligheid van Brandweer Nederland is de wens uitgesproken het kenniscentrum vorm te geven. Brandweer Amsterdam-Amstelland heeft een kwartiermaker aangesteld om het LEC OV op de kaart te zetten.

Landelijk Expertisecentrum Omgevingsveiligheid
Postbus 92171
1090 AD  Amsterdam

https://www.linkedin.com/company/lecov/

Kwartiermaker Paul Scheele
Email: info@lecov.nl
Tel: 06 11 470 130

 

Delen