Vraag en antwoord

Hieronder een overzicht van de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Mail ons op: communicatie@brandweeraa.nl

1) Waarom gaat Kazerne Victor/ Dapperstraat s’nachts dicht? Hoe staat het met mijn veiligheid?

Van 23.00 tot 07.00 uur is Victor niet open. Uw veiligheid is niet in het geding. Wij laten als brandweer natuurlijk geen onveilige situaties ontstaat. Er zijn ‘nachts veel minder meldingen voor de brandweer dan overdag en er is minder verkeer, waardoor andere kazernes het gebied goed en snel over kunnen nemen. Dat overnemen zijn ze al gewend, want in de stad nemen kazernes voortdurend elkaars gebied over wanneer de ene kazerne al bij een incident staat of een oefening heeft. Er zijn wettelijke regels voor hoe lang een ‘’opkomsttijd” mag zijn. In Amsterdam scoren we daar goed op.

2) Ik hoor en lees dat de nachtsluiting een proef is, en Victor een Proeftuinkazerne. Klopt dat?

Het woord proeftuin betekent letterlijk:  plaats waar iets nieuws wordt uitgeprobeerd. Op 2 januari 2019 gaat er op Victor een ander rooster in.  Overdag gaan de medewerkers zich tijdens het andere rooster meer bezighouden met het verbeteren van de brandveiligheid in de buurt. Door rookmelders op te hangen, voorlichting en adviezen te geven over brandoorzaken en het voorkomen van brand en hoe te handelen bij brand. Op deze manier zorgen wij ervoor dat mensen weten wat ze moeten doen om brand te voorkomen, of snel en veilig te vluchten als er toch brand is.

Tot een paar jaar geleden was de brandweer er vooral om branden te blussen. Maar we zien het aantal branden dalen door dat er brandveiliger gebouwd wordt, doordat allerlei gebruiksvoorwerpen veiliger zijn geworden en door onze inzet op het voorkomen van brand. Daarmee gaan we door, op moderne manieren en in een ander rooster. Het woord proef slaat op deze manier van werken.

De maatregel om kazerne Victor in de nacht te sluiten is geen proef. Het is een weloverwogen besluit waarbij alle mogelijke risico’s zijn meegewogen door het veiligheidsbestuur. De nachtsluiting is een middel om meer brandweerpersoneel flexibel in te kunnen zetten. De Veiligheidsregio wil zo in staat zijn de beschikbare brandweerzorg bij het risico te laten aansluiten. Bijvoorbeeld meer personeel rond de jaarwisseling of minder wanneer de risico's lager zijn ('s nachts).

3) Ik hoor en lees dat het vooral een bezuinigingsmaatregel is dat de kazerne ‘nachts sluit. Klopt dat?

Nee. Kort gezegd: in de nacht zijn er veel minder incidenten en de brandweerinzetten die er in de nacht zijn in het verzorgingsgebied van Victor, worden overgenomen door ploegen van de naastgelegen kazernes (net zoals al het geval is als een kazerne al bij een incident staat of overdag een oefening heeft). De overige kazernes zullen het hierdoor mogelijk wat drukker krijgen maar dat kunnen zij aan. Het is een verantwoorde keuze.

We hebben een relatief hoge kazernedichtheid in Amsterdam. Binnen de gemeente Amsterdam zijn er nu elf beroepskazernes dag en nacht geopend. Daarnaast zijn er nog zes kazernes in de Amstellandgemeenten, een vrijwilligerskazerne in Driemond én samenwerkingsafspraken met buurregio's. Tegelijkertijd constateren wij dat er 's nachts aanmerkelijk minder branden zijn dan overdag en dat de aanrijtijden in de nacht korter zijn dan overdag, omdat het rustiger is op de weg. Dat maakt dat we de vraag stellen of er 's nachts evenveel brandweerpersoneel in dienst moet zijn als overdag. Aan de andere kant stelt de brandweer ook vast dat ze meer brandweermensen in dienst willen hebben als er meer risico's zijn en minder als de risico's lager zijn. Daarom hebben we op basis van ervaringscijfers en de risico’s gekeken of het mogelijk was om ’s nachts een kazerne te sluiten en tegelijkertijd overdag meer te investeren in preventie. Gebleken is dat kazerne Victor daarvoor in aanmerking komt en dat de brandweerzorg in het verzorgingsgebied voldoende blijft ondanks de nachtsluiting.

4) Komt de brandweer dan nog wel op tijd om te reanimeren 's nachts?

De politie is bij 112-meldingen vanwege de paraatheid en dekking vaak als eerste ter plekke en daarna komen  de brandweer en de ambulance. Dat verandert niet.

5) Wat is het nut van een ander rooster? Het gaat toch goed zo?

Door het nieuwe rooster krijgen de medewerkers overdag en ’s avonds meer tijd om zich met (brand) veiligheid in de buurt bezig te houden. Het gaat om 2x8 uursdiensten. In het huidige 24 uursrooster zijn er maar 8 werkuren. Zo kunnen de brandweermensen die werkzaam zijn op Victor veel meer samen met de buurt optrekken als het gaat om voorlichting en preventie. De belangrijkste taak naast het blussen is niet voor niets:  het voorkomen van branden.

Op dit moment dat de brandweer aankomt, dan is er al sprake van brand. En dat willen we nu juist voorkomen. Beter kunt u zorgen dat uw huis brandveilig is, en dat u weet wat u moet doen bij brand. Wij kunnen u daarbij helpen. Lees meer over Brandveilig leven: ons werk.

6) Wat is er nieuw aan behalve een ander rooster?

Op Victor nieuwe Stijl  wordt gewerkt aan de modernisering van de brandweer zodat de bezetting “maatschappelijk relevant” opereert, met aandacht voor wat er nodig is in het gebied, uit de netwerken komt en wat de bijzondere objecten en locaties nodig hebben. Er komen ook technische snufjes. Zo krijgt de bezetting bijvoorbeeld de beschikking over een drone voor de verkenning binnen grote panden.

7) Hoe weten jullie of de proef geslaagd is?

De proef met het nieuwe rooster en de modernisering van de brandweer duurt twee jaar. In die tijd houden we goed bij of we met een ander rooster dan het huidige 24-uursrooster meer kunnen doen en beter in  kunnen springen op de behoefte uit het verzorgingsgebied. En daarnaast of het andere rooster een positieve invloed heeft op de gedragscultuur. Dat doen we met een evaluatie.

8) Als iedereen op Victor bezig is met brandpreventie, is er dan nog wel tijd om een brand te blussen?

Natuurlijk staat de brandweer altijd stand-by om uit te rukken als het nodig is. Dat verandert niet.

9) Geven jullie zoveel rookmelders weg omdat de kazerne ‘s nachts dichtgaat?

Wij willen het liefst dat in elke woning in de stad een rookmelder hangt. Hier is de brandweer al een aantal jaren mee bezig. De brandweer richt zich veel meer op preventie en wat mensen zelf kunnen doen om brand te voorkomen. En om, als er toch brand is, snel gealarmeerd te worden. Zodat de brandweer zo snel mogelijk gebeld kan worden en mensen het pand veilig kunnen verlaten.

10) Om welke wijken en buurten gaat het? Heel stadsdeel Oost?

De brandweer hanteert op basis van opkomsttijden grenzen en gebieden voor het verzorgingsgebied van een kazerne. Verzorgingsgebied betekent het gebied waarbinnen de dienstverlening van de brandweer plaatsvindt. Deze indeling loopt niet gelijk met gemeentelijk buurtgrenzen of gebieden. De verzorgingsgebieden worden regelmatig opnieuw vastgelegd en bijvoorbeeld naar aanleiding van structurele veranderingen in het gebied aangepast. Globaal gezien behoort het overgrote deel van stadsdeel Oost tot het verzorgingsgebied van Victor, op IJburg na. IJburg valt in het gebied van kazerne Anton (Amsterdam-Zuidoost) en Zebra (Amsterdam-Noord)

11) Welke kazernes nemen de nachtshift over?

De omliggende kazernes Nico, Willem, Diemen en Dirk nemen de dekking in het verzorgingsgebied in de nacht van Victor over. Hier kunt u zien waar deze kazernes zijn.

12) Wie komen er werken op Victor?

We zijn net klaar met het samenstellen van het team. Het is een mix van enthousiaste brandweermannen en –vrouwen. We stellen ze voor als de kazerne geopend wordt.

13) Ik hoorde dat er verbouwd gaat worden. Klopt dat?

Het gebouw wordt in twee fasen aangepast. Het krijgt bijvoorbeeld een extra instructieruimte, en een meer open gezicht naar buiten. Midden november start de aannemer met de uitvoering. Natuurlijk gebeurt dat zo dat het werk vanuit de kazerne niet belemmerd wordt. Op 1 februari 2019 is de verbouwing afgerond. Net op tijd voor de opening.