Top of this page
Skip navigation, go straight to the content

Leiden-Zuid

Kazerne Leiden Zuid
Brandweer Hollands Midden
Kazerne Leiden-Zuid
Rooseveltstraat 4a
2321 BM Leiden

Telefoon: 088-246 5000
Fax: 088-246 5001
E-mail: info@brandweer.vrhm.nl

Clustercommandant Kees van NieropClustercommandant:
Kees van Nierop

naar boven